logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2018-1

5 januari 2018

In deze nieuwsbrief:

Thema: Economie anders

En verder...


AlliantieRaad 14 februari

Logo Sociale Alliantie

Er is nu meer bekend over de AlliantieRaad van woensdag 14 februari 2018.
Het belangrijkste agendapunt zal zijn het bespreken van een manifest om mee te werken in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier
om je aan te melden.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later - Jan

Jan

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Met deze nieuwsbrief is het verhaal van Jan toegevoegd aan de site.

Klik hier om direct naar het portret van Jan te gaan.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Thema: Economie anders

Economie anders

Economische groei lijkt de oplossing te zijn voor het armoedevraagstuk wereldwijd en dicht bij huis. Dat is inderdaad de geijkte opvatting die in de hoofden van veel mensen heeft postgevat. Het blijkt evenwel een hardnekkig misverstand te zijn: ondanks de weer toenemende economische groei neemt de armoede niet af. Integendeel, de armoede verbreed en verdiept zich en steeds meer groepen in de samenleving krijgen te maken met toenemende bestaansonzekerheden. Naast het armoedevraagstuk brengt het in ernst toenemende milieuvraagstuk steeds meer mensen tot het besef dat voortzetting van economische groei een doodlopende weg is. In de jaren 70-90 van de vorige eeuw waren veel mensen zich al bewust van deze paradox. Voor de oplossing van het armoedevraagstuk en het milieuvraagstuk is het zaak denkbeelden uit die periode weer naar voren te halen. Dat ondersteunt momenteel weer opkomende pleidooien voor een verandering van de gangbare economische grammatica van de permanente groei en het vluchtige geld. Aan de hand van denkbeelden van enkele kritische economen uit het heden en het verleden laten Hub Crijns en Raf Janssen zien dat een andere economische grammatica mogelijk en wenselijk is.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

Anders denken over economie

Groene euro

Zolang de huidige economische wetmatigheden geaccepteerd worden als autonome mechanismen waarop de samenlevende mensen geen greep hebben, blijft het armoedevraagstuk als maatschappelijk verschijnsel bestaan. Dan kunnen wij als samenleving wel allerlei activiteiten ontplooien om arme mensen te helpen, maar het verschijnsel armoede uitroeien lukt op die manier niet. Daar is anders denken en doen voor nodig, met name over onze economie. Een aantal auteurs pleit daar al lang voor. Het is zaak die pleidooien weer eens naar voren te halen. 

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ga naar boven

Economie van het genoeg

Economie van het genoeg

De term ‘Economie van het genoeg’ is eind jaren zeventig van de vorige eeuw geïntroduceerd in de kringen rond de Raad van Kerken. De gezaghebbende economen achter deze ‘economie van het genoeg’ zijn Harry de Lange en Bob Goudzwaard, beide langdurig verbonden met het oecumenisch werk van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland. De denkbeelden hebben nog steeds veel zeggingskracht voor de huidige discussie over een andere koers voor de economie. Hub Crijns bespreekt deze denkbeelden.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ga naar boven

Economie voor beginners: donut-economie

De Donut-economie

De Britse econoom Kate Raworth is met haar pleidooi voor een duurzame en sociale economie het gesprek van de dag in 2017. In haar boek ‘Doughnut Economy’ presenteert zij een economisch model in de vorm van een donut en met dit beeld van een zoet broodje helpt zij ons beginners met een lesje economie.
Hub Crijns vertelt ons er meer over.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ga naar boven


En verder...

Samenleving terug in beeld?

Samenleving terug in beeld

Persoonlijke problemen worden weer gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken. Dat biedt de anti-armoedebeweging weer mogelijkheden om de situatie van armoede mensen in verband te brengen met de vraag hoe de samenlevende mensen hun samenleving inrichten. Armoedebeleid wordt dan niet langer gereduceerd tot charitatieve acties om arme mensen te helpen. Uit drie recente rapporten blijkt dat de samenleving terug in beeld is. Dat biedt perspectieven om het armoedebeleid in het teken te zetten van collectieve acties, of beter gezegd de acties van collectieven voor herstel en behoud van sociale grondrechten en bestaanszekerheid.
Raf Janssen bespreekt de rapporten en leidt ze in.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Ga naar boven

De sociale staat van Nederland 2017

De sociale staat van Nederland

Het Sociaal en Cultureel Panbureau (SCP) geeft om de twee jaar een dikke cijferbijbel uit: De Sociale Staat van Nederland. In de editie van 2017 analyseert het SCP aan de hand van kerncijfers de ontwikkelingen op de terreinen arbeid, inkomen, gezondheid, onderwijs, participatie, veiligheid, vrijetijd en wonen. Verder besteden de onderzoekers aandacht aan de demografische ontwikkeling van de bevolking, de ontwikkeling van de publieke opinie en het politieke klimaat en de leefsituatie van de Nederlanders. In de editie van 2017 kijkt het SCP als nieuw element terug op ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar.
Hub Crijns vat samen en bespreekt.

Klik hier om deze bespreking te lezen.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media